• Gratis verzending vanaf €20 in NL | €40 in BE
 • Op werkdagen voor 23.00 besteld, de volgende werkdag in NL in huis
 • Unieke workshops i.s.m. auteurs

Algemene voorwaarden

Download hier de PDF met de algemene voorwaarden.

Bedrijfsinformatie en identiteit Uitgeverij Het Noorderlicht
Uitgeverij Het Noorderlicht is een handelsnaam van Het Noorderlicht bv.
Bredestraat 198
6543ZZ Nijmegen
[email protected]
KvK-nummer: 93767048
Btw-identificatienummer: NL866520454.B01
—————————————
Michiel van der Ham en Mireille Goedkoop zijn de eigenaren (DGA’s) van het Noorderlicht bv. Deze algemene voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op alle producten en diensten die gekocht en geleverd zijn via hetnoorderlicht.com.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Algemeen

Artikel 3 – Voorwaarden deelname online workshops (annuleren, restitutie, vervanging)

Artikel 4 – Voorwaarden fysieke en digitale producten – verzending

Artikel 5 – Prijzen en betaling

Artikel 6 – Intellectueel eigendom en gebruik materialen

Artikel 7 – Klachten

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Artikel 9 – Privacy specifiek bij (online) workshops

Artikel 10 – Herroepingsrecht

Artikel 11 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 12 – Verplichtingen van Uitgeverij Het Noorderlicht bij herroeping

Artikel 13 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 14 – Overige

Artikel 15 – Geschillen en toepasselijk recht

Artikel 16 – Modelformulier voor herroeping

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Uitgeverij Het Noorderlicht  (hierna te noemen: UHN) en deelnemer van, digitale workshops of online cursussen of afnemer van fysieke (boeken en materialen) of digitale producten (E-books) hierna te noemen: klant.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op maatwerk. Bij maatwerk gelden de voorwaarden zoals overeengekomen in de offerte.
3a. Onder ‘digitale workshops’ of ‘online cursussen’ wordt verstaan een door UHN online georganiseerde scholing bestaande uit één of meerdere sessies waarvoor individuele personen zich kunnen aanmelden. We spreken in deze voorwaarden vanaf hier overal over online workshops, daaronder vallen ook de online cursussen en online masterclasses, de online webinars en ook de live workshops (zoals bij het hybride GoudWerk programma met online en live workshops).
3b. De online workshops bevatten content (video’s, PDF’s etc.) die in een besloten online leeromgeving aangeboden wordt en waarvoor de klant individuele inloggegevens krijgt om toegang te krijgen. Soms hoort er ook een live bijeenkomst bij welke we verzorgen via een Zoom-meeting.
4. Onder ‘deelnemer’ wordt verstaan de klant (natuurlijke persoon) die aangemeld is om een online workshop te volgen.
5. Onder ‘fysieke’ producten wordt verstaan één van de boeken of materialen welke UHN uitgeeft of boeken en materialen van andere uitgevers en/of derden partijen.
6. Onder ‘digitale’ producten wordt verstaan één van de boeken die als E-book zijn uitgegeven door UHN of andere uitgevers en/of derde partijen.
7. Onder ‘opdrachten’ worden alle inschrijvingen voor online workshops verstaan en alle bestellingen voor fysieke of digitale producten.
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
9. Modelformulier voor herroeping: het in artikel 16 van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; dit modelformulier hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de klant ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft
10. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant of deelnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Artikel 2 – Algemeen

1. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door UHN, vertegenwoordigd door Michiel van der Ham schriftelijk of per e-mail is bevestigd.
2. Alle betalingen dienen door overschrijving op de aangegeven bankrekening te geschieden of via de betaalprocedure via Mollie op hetnoorderlicht.com. Andere vormen van betaling worden niet geaccepteerd.
3. Afspraken met en toezeggingen van derden zijn niet geldig.
4. De klant erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door de opdracht te plaatsen, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de klant zijn verworpen. Een verwijzing naar de eigen voorwaarden of een standaard-clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
5. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht.
6. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Michiel van der Ham met hun klanten te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door klanten van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder klant wordt verstaan eenieder die een of meerdere producten via www.hetnoorderlicht.com koopt.
7. Een e-mail wordt gelijkgesteld aan ‘schriftelijk’.


Artikel 3 – Voorwaarden deelname online workshops (annuleren, restitutie, vervanging)

1. De klant kan deelname 2 weken na aankoop van (de eerste in geval van een pakket) de online workshop(s) kosteloos annuleren. Als de klant al een online workshops uit een pakket (serie van meer dan 1 online workshops) heeft afgenomen vervalt het recht op annuleren en restitutie voor de rest van de serie (zie ook artikel 4.6). Klant moet voor gebruik van zijn herroepingsrecht artikel 10 tot en met 13 volgen.
2. Als in het aangekochte online workshop pakket een (toegestuurd) boek onderdeel is van het pakket, zal bij annulering (als onder 3.1 benoemd) de gangbare verkoopprijs en verzendkosten (inclusief btw) van dit boek in mindering gebracht worden op het restitutie bedrag.
3. Als klant niet kan deelnemen aan de live online workshops kan de klant de inschrijving voor een online workshops niet aan iemand anders overdragen. De online workshop wordt opgenomen en naderhand beschikbaar gesteld aan de klant in de vorm van een replayvideo van de opname.
4. Als de (serie) online workshops worden ondersteund met unieke content in de online leeromgeving, is het in geen enkel geval toegestaan de inloggegevens met anderen te delen of derden op andere wijze toegang te geven tot de online leeromgeving. Zie artikel 4.3 en 4.5 voor aanvullende voorwaarden.
5. Bij onvoorziene omstandigheden (ziekte bijvoorbeeld) kan UHN de opgegeven online workshops begeleider vervangen door iemand anders. Of de live online workshop op een ander datum verzorgen dan eerder gepubliceerd.

Artikel 4 – Voorwaarden fysieke en digitale producten – verzending

1. Ten behoeve van het versturen van fysieke producten ( boeken – ook horend bij bepaalde online workshop pakketten) zijn adresgegevens nodig. Deze gegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en nooit gedeeld met derden.
2. Ten behoeve van het toegang geven tot online workshops en of digitale producten (E-books) moet een account worden aangemaakt en een mailadres worden opgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en nooit gedeeld met derden.
3. Het is de klant in geen enkel geval toegestaan de inloggegevens van het account met anderen te delen of derden op andere wijze toegang te geven tot de online leeromgeving horend bij een online workshop.
4. Het is tevens niet toegestaan de inhoud publiekelijk te maken via Social Media, blogs of op welke andere wijze dan ook. Het is de klant wel toegestaan de inhoud te gebruiken voor de eigen werkzaamheden.
5. Toegang tot de besloten (met inlognaam en wachtwoord) online omgeving is in geen geval overdraagbaar.
6. De klant heeft het recht zich af te melden tijdens de looptijd van een serie online workshops. Dit gaat eenvoudig door af te melden in de mail. Een restitutie is niet van toepassing en afmelden is onomkeerbaar.
7. De klant houdt vanaf start van de serie van online workshop(s) maximaal 1 jaar toegang tot de content in de online leeromgeving (alleen bij producten met toegang tot de online leeromgeving) en van het fysieke product dat hij gekocht heeft. UHN kan afwijken van deze periode in overleg met de klant. Of langere toegang verlenen indien klant daarvoor het betreffende bedrag betaald.
8. Indien het technisch niet mogelijk is toegang te (blijven) garanderen tot de online leeromgeving door nalatigheid van derden of stoppen van leveren van diensten van derden, kan de klant UHN hier niet op aanspreken.
9. Indien er een of meerdere gratis boeken onderdeel zijn van een aankoop, verzenden we die ook gratis naar 1 adres in NL en België. Buiten de EU berekenen we een verzendtoeslag op basis van de werkelijke verzendkosten.

Artikel 5 – Prijzen en betaling

1. De prijzen van alle producten staan op www.hetnoorderlicht.com. Bij ieder product staat vermeld of de prijs inclusief of exclusief Nederlandse BTW is.
2. Alle producten dienen in één keer en vooraf betaald te worden.
3. Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige producten.
4. Er wordt geen restitutie verleend bij prijswijzigingen of latere andere aanbiedingen.

Artikel 6 – Intellectueel eigendom en gebruik materialen

1. Op alle teksten, materialen en vormgeving van producten hebben Michiel van der Ham en Mireille Goedkoop de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na deelname aan de online workshops(s) en tijdens de looptijd van digitale producten mag de deelnemer de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze of inloggegevens te delen met derden.

Artikel 7 – Klachten

1. Als je ontevreden bent over een van de producten informeer Michiel van der Ham hier dan direct per mail ([email protected]) over. We verplichten ons om de klacht serieus te nemen en samen met jou naar een oplossing te zoeken.
2. Klachten moet je binnen 14 dagen na start van het product gemeld worden. Klachten die later worden ingediend worden wel behandeld maar het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling vervalt.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van Michiel van der Ham wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
2. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., emotionele schade is uitgesloten.
3. In geval van een toerekenbare tekortkoming, kan de klant Michiel van der Ham schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn om de verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 9 – Privacy specifiek bij online workshops

1 De online workshops worden opgenomen door UHN. De opname worden na afloop beschikbaar gemaakt voor de (toekomstige) deelnemers om ze terug te kunnen kijken, in de online ledenomgeving (langduriger beschikbaar zie artikel 4.7).
2 Als een deelnemer niet wil dat hij/zij herkenbaar is tijdens één (en de achteraf beschikbaar gestelde opname – ‘de replay’ – van het online workshops) kan hij/zij de camera en of microfoon uitschakelen. Dat is de individuele verantwoordelijkheid van de deelnemer. We kunnen achteraf de opname niet ‘blurren’ of bewerken indien je niet zichtbaar of hoorbaar wil zijn.
3 Het is deelnemers niet toegestaan foto’s, video’s of andere opnamen te maken van andere deelnemers zonder toestemming vooraf.
4 Tijdens de online workshops worden geen deelnemerslijsten uitgereikt, noch wordt uitgebreide persoonlijke informatie gedeeld zoals achternamen en werkgevers.
5 Als een deelnemer contact wil houden met een andere deelnemer en UHN of Michiel van der Ham wordt gevraagd contactinformatie door te geven, dan zal dit uitsluitend gebeuren nadat hiervoor toestemming gegeven is door de persoon van wie de informatie gewenst is.
6 Bij iedere interactie tussen de bezoeker van deze website, is de AVG van toepassing. Hoe de privacy gewaarborgd wordt staat in de aparte privacyverklaring te vinden.

Artikel 10 – Herroepingsrecht (retourneren)

Bij levering van fysieke en digitale producten: (zie aanvullend artikel 3 voor online workshops)

 1. Bij de aankoop van fysieke en digitale producten vanaf hier genoemd product) heeft de klant  de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de UHN bekendgemaakte vertegenwoordiger. Zie voor uitzonderingen artikel 13 specifiek voor e-books en een serie van online workshops.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de UHN retourneren, conform de door de UHN verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de UHN. Het kenbaar maken dient de klant te doen via het modelformulier (zie hiervoor artikel 15 ‘Modelformulier voor herroeping’). Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Als de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de UHN heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij online workshops (zie ook artikel 3 en artikel 13) en E-books zie artikel 13 uitzonderingen.
Recht van herroeping geldt alleen voor consumenten en niet voor zakelijke klanten.

Artikel 11 – Kosten in geval van herroeping 

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de UHN dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door UHN (op het adres zoals vermeld bovenaan deze voorwaarden) of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de klant is gebruikt tenzij de klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de klant zelf is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De klant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de UHN niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 12 – Verplichtingen van UHN bij herroeping

 1. Als UHN de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. UHN gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
 3. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft UHN de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 13 – Uitsluiting herroepingsrecht

UHN kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de UHN dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
A. E-books (dit wordt ook vermeld voor het sluiten van de koop)

B. Online workshopseries – De klant kan deelname 2 weken na aankoop van (de eerste in geval van een pakket) de online workshop(s) kosteloos annuleren. Als de klant al een online workshops uit een pakket (serie van meer dan 1 online workshops) heeft afgenomen vervalt het recht op annuleren en restitutie voor de rest van de serie (zie ook artikel 4.6 afmelden voor een workshop). Klant moet voor gebruik van zijn herroepingsrecht artikel 10 tot en met 13 volgen.

C. Bij producten:

 1. die verzegeld zijn. Wanneer de verzegeling verbroken is of het product is beschadigd zijn deze producten niet retourneerbaar.
 2. die door UHN tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
 3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 5. die snel kunnen bederven of verouderen;
 6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop UHN geen invloed heeft;
 7. voor losse kranten en tijdschriften;
 8. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 14 – Overig

1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen de klant en UHN overeengekomen zijn.
2. Als één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
3 Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.

15 Geschillen en toepasselijk recht

1. Bij eventuele geschillen zijn zowel de klant als UHN verplicht om zich in te spannen om het geschil onderling op te lossen, voordat het geschil aan de rechter voorgelegd wordt.
2. Indien klant en UHN er onderling niet uitkomen, kunnen geschillen worden voorgelegd aan de rechter te Nijmegen.
3. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16 BIJLAGE: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Uitgeverij Het Noorderlicht v.o.f.
Bredestraat 198
6543ZZ Nijmegen

E-mailadres: [email protected]

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

……………………………………………………………………………

Besteld op (DD-MM-YYYY) :

……………………………………………………………………………

Bestel of ordernummer:

……………………………………………………………………………

Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

……………………………………………………………………………

Naam/Namen klant(en):

……………………………………………………………………………

Adres klant(en) :

……………………………………………………………………………

IBAN Rekeningnummer:

……………………………………………………………………………

Handtekening van klant(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

……………………………………………………………………………

Datum(DD-MM-YYYY):

……………………………………………………………………………

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

Versie: Nijmegen, februari 2022

 

 

 

Winkelwagen0
Er zijn geen producten in je winkelmand.
Doorgaan met winkelen